ZWROTY I REKLAMACJE

www.salonpeps.pl

SZYBKA NAWIGACJA PO STRONIE

NOTY PRAWNEELEKTRONICZNY FORMULARZ ZWROTÓW I REKLAMACJI | FORMULARZE DO POBRANIA

 

I. Gwarancja, rękojmia oraz procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących towarów

1. Sprzedawca nie jest producentem produktów dostępnych w Sklepie. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
d) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Sklepu (np. produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie opakowania o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre pojemności mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru u Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: Salonpeps.pl, ul. Podrzeczna 9, 99-300 Kutno. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim punktu 22 w cz. III, paragon fiskalny lub faktura może być przekazana Sprzedawcy w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@salonpeps.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po uznaniu reklamacji za uzasadnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada rzeczy jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

II. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Salonpeps.pl Agnieszka Pawlak, ul. Podrzeczna 9, 99-300 Kutno, mailowo pod adres biuro@salonpeps.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

III. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot)

1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego), który dokonał zakupu u Sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może – na podstawie przepisów Ustawy i z zastrzeżeniem punktu 2 – odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 15 (piętnastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.

2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane pocztą na adres: Salonpeps.pl, ul. Podrzeczna 9, 99-300 Kutno lub może być wysłane na adres poczty elektronicznej biuro@salonpeps.pl lub złożone na stronie internetowej Sklepu (jeżeli Sprzedawca zapewnia taką możliwość).

4. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Salonpeps.pl, ul. Podrzeczna 9, 99-300 Kutno.

5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.

Eelektroniczny formularz zwrotu to narzędzie, dzięki któremu możesz wysłać zgłoszenie reklamacyjne/zwrotu bez potrzeby wysyłania go drogą pocztową. Po kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” na Twojego maila zostanie przesłany automatycznie wygenerowany formularz. Pracownik naszego sklepu w możliwie najkrótszym czasie skontaktuje się z Tobą celem uzgodnienia dalszego postępowania.

Prosimy by dane podane w formularzu były prawdziwe, a dokumenty zakupu oraz opis reklamacji zgodny ze stanem faktycznym sprawy. Umożliwi to sprawne przejście przez proces reklamacji/zwrotu.

*Dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu służą tylko i wyłącznie umożliwieniu rozpatrzenia Twojej sprawy. Nie będą one wykorzystywane w celach handlowych i zostaną usunięte po zamknięciu procesu reklamacyjnego.

 

Formularz do zwrotów

    FORMULARZ ZWROTÓW I REKLAMACJI

    Formularz zwrotów

    REGULAMIN SKLEPU

    Regulamin